Hmong News 7/26/21 | Xov Xwm Hmoob | World News in Hmong | Xov Xwm Ntiaj Teb | Hmong TV NetworkThis is Hmong news and other world news in the Hmong language. We broadcast news about the Hmong people and other Hmong related topics such as Hmong culture, Hmong clothes, and Hmong events.

Our news is translated from English to Hmong. We have Hmong news from Fresno, Hmong news from Minneapolis, Hmong news from St. Paul, and Hmong news from many other cities. We also report national news in the United States and world news in the Hmong Language.

Ntawm no yog xov xwm tshiab tawm txhua hnub. Peb hais txog xov xwm Hmoob thiab xov xwm ntiaj teb. Peb coj xov xwm kub txhov thoob ntiaj teb los hais lus Hmoob piav rau nej sawv daws.

SUBSCRIBE ►
If you like our video, Click the Like Button!
For more news, check our Newscast playlist! ►

Like us on FaceBook:
Follows us on Twitter:
Visit our website for the latest news:

13 comments

 1. Cas hmoob yuav cem thaub yoo mov ua luaj li. Kawg dub tus es twb muab nyiaj dag los siv lawv hais thaum kawg twb yeej. Yeej txhaum ib qho thiab tab sis yog hais tiag yeej muaj ib qho zoo thiab!!!

 2. Tsoomfwv Asmeskas zoo li cov dev ntoo quav tsis txawv li. Tsoomfwv Asmeskas CIA mus nyob txog lub tebchaws twg los lawv ntxub lawv nto qaub ncaug / tig nruab qaum rau Tsoomfwv Nomtswv Asmeskas. Lub tebchaws twg los lawv puav leej caum ntiab Tsoomfwv Asmeskas CIA kom khiav tawm mus lawv tsis xav saib lawv tsis xav pom Asmeskas lub laj lim tswv yim ntxias dag txhaub kom cov tebchaws Africa – Asia – Europe Middle East – – sib tua tabsis lawv tsis ruam li Asmeskas ruam es Asmeskas xav ntawd. Txaus luag heev

 3. Kuv kuj nyiam cog xas kawg li tabsis kuv paub thiab nco ntsoov tias kuv cog xas ces kuv yuam txojcai lawm kuv yeej muaj kev txhaum. Yog tub ceev xwm tuaj ua phem hais phem rau kuv los kuv yov tsum ua tus hwm thiab khiav kom dim xwb kuv tsis muaj txojcai mus qw tej Nomtswv tebchaws tej tub ceev xwm thiab tsev hais plaub ntug. Peb cog xas ces peb txawm mus kwv paib qw Tsoomfwv Nomtswv los lawv yeej tsis kam tso cai rau peb cog xas ywj siab li peb xav ntawd

 4. peb pawgntseeg xov tooj cua Vajtswv hlub peb
  cov ntxhais tau hais tawm hais tias tiam niaj hnub no muaj ib co neeg
  ntes neeg mus tua noj.lawv cov neeg uas ntes neeg nyiag neeg no lawv cia ib tug los
  ua txoj qaug los yog ua txoj ntog kom tus neeg dua kev tau pab tsa.thaum tus neeg dua kev pab tsa
  tus neeg ntog vau rau hauv kev los yog vau rau hauv av lawm ua txoj mob sawv tsis taus ces
  tus neeg dua kev pab tsa ces cov neeg uas ntawm tus neeg ntog vau no cia li tsav tsheb los muab kiag
  tus neeg dua kev no uas tsa tus neeg ntog no muab nyiag coj mus rau lub tsheb lawm.ces tsis
  paub xyov coj mus dua qhovtwg lawm.nej cov hmoob twb ploj coob tus lawm yuav tsum muaj neeg
  siab phem ntes hmoob coj mus tua povtseg lawm xwb.yuav tau ceev faj thiab.
  niaj hnub no nyob hmo ntuj los yog nruab hnub kuj tsis paub.yuav tau ceevfaj.

 5. Cov Ruam2 li tus no cia nws tuag kom hmoob tag cov phem, saib nws lub ntsej muag xwb ces twb paub tias niag neeg tsis muaj nuj nqis thiab niag neeg phem lawm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *