අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

LIVE🔴අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin ශමීන්ද්‍ර ෆර්ඩිනෑන්ඩු – ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ – ‘දි අයිලන්ඩ්’ පුවත්පත නිතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV… Continue reading හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13