අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.14 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 01:23 – රාජපක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා – අගමැති | Will change policies of Rajapaksa govt – PM Ranil 04:07 – ජනපති ලිපියට සජිත්ගෙන් ලිපියක් | No nominations from SJB for new Cabinet: Sajith… Continue reading අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin