නව හැවිරිදි දැරියකට අමානුෂික වධ දුන් කුඩම්මා – Hiru News

#Hirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts නව හැවිරිදි දැරියකට අමානුෂික වධ දුන් කුඩම්මා – Hiru News Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: Watch latest videos: Follow Us On » Hiru News – Sinhala FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: » Hiru News… Continue reading නව හැවිරිදි දැරියකට අමානුෂික වධ දුන් කුඩම්මා – Hiru News

Blinken: Evidence shows Russia planning Ukraine attack | Latest English News | World News

The United States and NATO allies have issued a stark warning to Russia saying that there will be serious consequences if Russia acts against Ukraine. US Secretary of State Antony Blinken has said that Russia has made plans for aggressive moves against Ukraine. #US #NATO #Russia About Channel: WION -The World is One News, examines… Continue reading Blinken: Evidence shows Russia planning Ukraine attack | Latest English News | World News

Antony Blinken urges China to stop 'aggressive actions' in Indo-Pacific | Latest World English News

US Secretary of State Antony Blinken has urged China to cease “aggressive actions” in the Indo-Pacific, speaking during a visit to the region. #AntonyBlinken #China #IndoPacific About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We provide much more than the news of the day. Our aim to empower people… Continue reading Antony Blinken urges China to stop 'aggressive actions' in Indo-Pacific | Latest World English News

Israel blocks oil pipeline deal with UAE | Latest World English News | Top News Headlines

Israel has blocked a major deal with the UAE which was to transport oil from the Gulf to Europe via an Israeli port city that houses fragile coral reefs, the announcement not could lead to the cancellation of the deal. #Israel #UAE #WorldNews About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with… Continue reading Israel blocks oil pipeline deal with UAE | Latest World English News | Top News Headlines

UK witnesses highest ever daily Covid cases amid Omicron spread | Latest World English News

Omicron variant spreads across the world, scientists are now rewriting their expectations. In United Kingdom, the new variant is now all set to become the most dominant one. #Omicron #Coronavirus #UnitedKindom About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We provide much more than the news of the day.… Continue reading UK witnesses highest ever daily Covid cases amid Omicron spread | Latest World English News

United Kingdom reports rapid spread of the Omicron variant |WION | World News |English News | Covid

The number of Omicron cases rising in the United Kingdom has been enormously worrying for the authorities. Experts have warned that Omicron variant could become the dominant strain in the United Kingdom by the end of December. #UnitedKingdom #Omicron #Covid About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We… Continue reading United Kingdom reports rapid spread of the Omicron variant |WION | World News |English News | Covid

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2021-12-18

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2021-12-18 This video was uploaded for news reporting purposes… #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook: Follow… Continue reading හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2021-12-18

Chinese firm suspends hydropower project operations | Pakistan | Latest World English News | WION

The Chinese company that is working on the Dasu hydropower project in Pakistan has decided to suspend the work at the site. Watch this report to know more. #China #Pakistan #WorldNews About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We provide much more than the news of the day.… Continue reading Chinese firm suspends hydropower project operations | Pakistan | Latest World English News | WION

Diplomatic trip: US Deputy State Secretary visits China | Latest World English News | WION News

US deputy state secretary visits China amid deeply strained ties and incessant rifts. Wendy Sherman is expected to hold talks with Chinese FM Wang Yi and other officials in Tianjin. #China #US #WION About Channel: WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We provide much more than the news of… Continue reading Diplomatic trip: US Deputy State Secretary visits China | Latest World English News | WION News